แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MATRIX ROUTE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115563006262
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 มี.ค. 2563 (1 ปี 10 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0988389396
อีเมล pongphobs234@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,065,890 บาท (106.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46415 : การขายส่งรองเท้า
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายรองเท้าเพื่อสุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แต้ ชูส์

แอทมอส แอพพาเรล จำกัด

ตรัยเทพ(2019)

เฮลท์ อินโนเวชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 269,516260,424458,204280,034
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 108,76498,174165,26995,212
สมุทรปราการ 18,11016,44022,35717,144
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

165,128149,119316,911167,397
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

978020088

เครดิตทางการค้า บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 269,516260,424458,204280,034
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 108,76498,174165,26995,212
สมุทรปราการ 18,11016,44022,35717,144
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

165,128149,119316,911167,397
TSIC : 46415

46415 : การขายส่งรองเท้า

978020088

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MATRIX ROUTE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MATRIX ROUTE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

8888/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท มาทริกซ์รูท จำกัด

8888/1 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้