แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BIZPACT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115563010537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ค. 2563 (2 ปี 0 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล piyanuch.sengngai@icloud.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,216,735 บาท (121.67% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสินค้าประเภทอาหารไปต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บลู โอเชี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

เอแอนด์อาร์ รีช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

เชิดศักดิ์ เจริญทรัพย์ ฟรุ๊ต จำกัด

เจเค เดเวลอป ฟู้ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 255,051210,574567,840336,896
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 104,72978,900193,648114,629
สมุทรปราการ 17,28413,71731,99120,277
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

156,180122,836333,153198,033
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

317266961351

เครดิตทางการค้า บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 255,051210,574567,840336,896
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 104,72978,900193,648114,629
สมุทรปราการ 17,28413,71731,99120,277
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

156,180122,836333,153198,033
TSIC : 46102

46102 : การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

317266961351

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BIZPACT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BIZPACT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

11/178 หมู่บ้าน โกเด้นนีโอ บางนา-กิ่งแก้ว หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท บิซแพคท์ จำกัด

11/178 หมู่บ้าน โกเด้นนีโอ บางนา-กิ่งแก้ว หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้