แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

ชื่อนิติบุคคล STEAKLUNGNUAD . CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125546007973
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 11754600798
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 ส.ค. 2546 (20 ปี 11 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

43,720,818 บาท (874.42% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47211 : ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสเต๊กสดและเครื่องประกอบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47211

47211 : ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

เครดิตทางการค้า บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47211

47211 : ร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม STEAKLUNGNUAD . CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น STEAKLUNGNUAD . CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

25 ซอยทานสัมฤทธิ์ 30 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท สเต็กลุงหนวด. จำกัด

25 ซอยทานสัมฤทธิ์ 30 ถนนติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้