แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PRUKSA LABORATORY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125547000638
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0127354700635
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ม.ค. 2547 (18 ปี 7 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,300,000
มูลค่าบริษัท 22,951,599 บาท (113.06% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
วัตถุประสงค์ ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางทั่วไป
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพาเวอร์ เมลัน จำกัด

เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ใส่ใจ กรุ๊ป จำกัด

เรย์ ไดมอนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นนทบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRUKSA LABORATORY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRUKSA LABORATORY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

88/11 หมู่ที่ 1 ถนน345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

88/11 หมู่ที่ 1 ถนน345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้