แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BSCM FOODS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125553014327
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.ย. 2553 (11 ปี 4 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 28,374,983 บาท (28.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สระแก้วไบโอเทค จำกัด

เชียงรายฟูด จำกัด

เค.พี.เอส จำกัด

สหเจริญฟีด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,24818,149285,71042,342
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,3395,17040,33610,414
กรุงเทพมหานคร 8,7489,54090,76921,080
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,85313,311144,41729,229
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

11514719

เครดิตทางการค้า บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,24818,149285,71042,342
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,3395,17040,33610,414
กรุงเทพมหานคร 8,7489,54090,76921,080
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

12,85313,311144,41729,229
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

11514719

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BSCM FOODS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BSCM FOODS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

102 ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟูดส์ จำกัด

102 ซอยริมทางรถไฟบางซื่อ บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้