แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DOROTHY NETWORK CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125562006773
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.พ. 2562 (2 ปี 11 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 02-1943867
อีเมล Kaixin2556@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 1,128,388 บาท (22.57% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร
วัตถุประสงค์ จำหน่ายและบริการติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาสายเคเบิ้ลทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จี-เซเว่น อุตสาหกรรม

ปราณี เทเลคอม

เดอะบลูโค้ดแมนเนจเม้น จำกัด

พีรพงศ์ธนา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 187,77492,170146,740423,803
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8514076733,186
นนทบุรี 9,4554,9228,07121,232
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

115,20358,42688,845242,293
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

31192983

เครดิตทางการค้า บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 187,77492,170146,740423,803
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8514076733,186
นนทบุรี 9,4554,9228,07121,232
หมวดธุรกิจ : S

S : กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

115,20358,42688,845242,293
TSIC : 95120

95120 : การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร

31192983

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DOROTHY NETWORK CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DOROTHY NETWORK CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

98/160 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท โดโรธี เน็ตเวิร์ก จำกัด

98/160 หมู่บ้าน คาซ่าวิลล์ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้