แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FRUIT PASSION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125562021870
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2562 (2 ปี 10 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์ 0618686565
อีเมล dheeradharm@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,707,809 บาท (170.78% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อีเว่นเฟรช

จี สยาม เทรดดิ้ง จำกัด

บี ที ริชเชอร์ คอร์ปอเรท จำกัด

รุ่งเรือง เฮง เจริญ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,61855,02984,74667,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,92219,93228,17321,227
นนทบุรี 1,1612,7914,0402,675
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,25729,33544,36136,556
TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

24336032

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,61855,02984,74667,909
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,92219,93228,17321,227
นนทบุรี 1,1612,7914,0402,675
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

17,25729,33544,36136,556
TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

24336032

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FRUIT PASSION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FRUIT PASSION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

32/3 หมู่บ้าน เดอะเวอรีเดียนโฮม หมู่ที่ 7 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ฟรุตแพชชั่น จำกัด

32/3 หมู่บ้าน เดอะเวอรีเดียนโฮม หมู่ที่ 7 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้