แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P & P LEATHER CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125563006335
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ก.พ. 2563 (2 ปี 3 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 025926296
อีเมล ootinter@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,047,654 บาท (104.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15201 : การผลิตรองเท้าหนัง
วัตถุประสงค์ ผลิตรองเท้าหนัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วี.เอ็น.ดี.ฟุตแวร์ จำกัด

สุขเสรี ฟุตแวร์ จำกัด

ครูนชู

เอ็มจี แอคเซส 2020 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,575280,693559,926459,256
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,11339,72273,66762,309
นนทบุรี 18,98716,10831,14723,419
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

208,326160,204328,779261,637
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

58338168

เครดิตทางการค้า บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 342,575280,693559,926459,256
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 53,11339,72273,66762,309
นนทบุรี 18,98716,10831,14723,419
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

208,326160,204328,779261,637
TSIC : 15201

15201 : การผลิตรองเท้าหนัง

58338168

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P & P LEATHER CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P & P LEATHER CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

30/10 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท พี แอนด์ พี เลเธอร์ จำกัด

30/10 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้