แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

ชื่อนิติบุคคล FIRST COSMET LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133548003701
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0137334803701
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 มิ.ย. 2548 (18 ปี 6 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

866,421 บาท (288.81% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายปลีก ส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โซดิแอค โซน จำกัด

เบคิม จำกัด

ไออีคิว จำกัด

กู๊ด แมมโมรี่ พรีเมี่ยม จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FIRST COSMET LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FIRST COSMET LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

274 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ คอสเม็ท

274 ซอยรังสิต - ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้