แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

ชื่อนิติบุคคล RAPHAEL SCIENCE (1981) LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0133550001567
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 มี.ค. 2550 (15 ปี 3 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 1,720,608 บาท (344.12% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ ประดิษฐ์อุปกรณ์งานด้านวิทยาศาสตร์ไฟฟ้า และอีเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเอสเอ เมนเนจเมนท์ จำกัด

เดอะ บริคเก็ต จำกัด

คลอสเทอร์ เพียร์ จำกัด

รีฟแมเนจเมนท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 416,943483,824341,903363,204
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 33,80240,07827,18623,875
ปทุมธานี 19,68722,06615,78515,496
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

250,197275,441198,547211,846
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

147159119139

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 416,943483,824341,903363,204
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 33,80240,07827,18623,875
ปทุมธานี 19,68722,06615,78515,496
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

250,197275,441198,547211,846
TSIC : 72101

72101 : การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

147159119139

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAPHAEL SCIENCE (1981) LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAPHAEL SCIENCE (1981) LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

31/1201 หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราฟาเอล ซายส์ (1981)

31/1201 หมู่ที่ 16 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้