แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P.P.FURNITURE 2003 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135546003226
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 11854600323
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 2546 (19 ปี 1 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 2,754,437 บาท (34.43% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โกลด์เด้น สปอต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จอหอ เฟอร์นิเจอร์

เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ธาราวดี เฟอร์ แอนด์ เฮ้าส์

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,690312,205168,335183,138
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,241115,54262,98960,971
ปทุมธานี 8,11315,0968,3187,622
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

105,502174,933100,642114,974
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

479773388433

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,690312,205168,335183,138
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,241115,54262,98960,971
ปทุมธานี 8,11315,0968,3187,622
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

105,502174,933100,642114,974
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

479773388433

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.P.FURNITURE 2003 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.P.FURNITURE 2003 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

22/6 หมู่ที่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท พี.พี.เฟอร์นิเจอร์ 2003 จำกัด

22/6 หมู่ที่ 6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้