แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล T.TAVEECHOK PLYWOOD CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135551009318
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ย. 2551 (13 ปี 8 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 4,364,723 บาท (436.47% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น
วัตถุประสงค์ ขายไม้อัด,ไม้แปรูป,วัสดุก่อสร้าง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เค.ที.ไทยโลคอลโพรดัคส์ จำกัด

ธรี โอค จำกัด

ไทยไบโอเทรด จำกัด

ตาบาอาร์ทีวี

อันดับธุรกิจ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 74,684213,424127,619117,957
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 34,30080,06346,97737,290
ปทุมธานี 3,18110,6556,3144,720
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

46,525124,39778,66476,467
TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

218422264249

เครดิตทางการค้า บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 74,684213,424127,619117,957
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 34,30080,06346,97737,290
ปทุมธานี 3,18110,6556,3144,720
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

46,525124,39778,66476,467
TSIC : 46632

46632 : การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น

218422264249

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม T.TAVEECHOK PLYWOOD CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น T.TAVEECHOK PLYWOOD CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

15/4 หมู่ที่ 5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ท.ทวีโชคไม้อัด จำกัด

15/4 หมู่ที่ 5 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้