แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล JTT PLUS INDUSTRLAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135554005241
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 เม.ย. 2554 (11 ปี 1 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 110,000,000
มูลค่าบริษัท 7,919,594 บาท (7.2% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า
วัตถุประสงค์ รายได้จากการผลิตและจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ท้อปเท็น เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 42,501586,572389,74321,967
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,94176,14652,9476,259
ปทุมธานี 1,68926,02517,587668
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,399343,833226,31615,476
TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

153452218

เครดิตทางการค้า บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 42,501586,572389,74321,967
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,94176,14652,9476,259
ปทุมธานี 1,68926,02517,587668
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,399343,833226,31615,476
TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

153452218

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JTT PLUS INDUSTRLAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JTT PLUS INDUSTRLAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

42/25-28 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เจทีที พลัส อินดัสเทรียล จำกัด

42/25-28 หมู่ที่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้