แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PET FOR LIFE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135555019474
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 พ.ย. 2555 (9 ปี 7 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท -632,639 บาท (-63.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชกรรมและการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อารึม เอเชีย จำกัด

เอ็มไอเอสซี จำกัด

คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,491304,193447,889555,435
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,476113,089154,722189,100
ปทุมธานี 16,99314,81119,82824,462
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,218171,301258,722320,405
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8761,7262,2072,976

เครดิตทางการค้า บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,491304,193447,889555,435
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,476113,089154,722189,100
ปทุมธานี 16,99314,81119,82824,462
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,218171,301258,722320,405
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8761,7262,2072,976

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PET FOR LIFE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PET FOR LIFE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

95/33 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

95/33 หมู่ที่ 3 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้