แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PRIMESOFT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135556010926
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 มิ.ย. 2556 (10 ปี 10 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

7,648,823 บาท (152.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 62012 : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ พัฒนาซอฟท์แวร์ เขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62012

62012 : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

เครดิตทางการค้า บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62012

62012 : กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ (ยกเว้นโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่าย)

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRIMESOFT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRIMESOFT INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

51/599 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

51/599 หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ที่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้