แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล FOODLE NOODLE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135556022576
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 ธ.ค. 2556 (8 ปี 1 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 9,835,890 บาท (245.9% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
วัตถุประสงค์ ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด

ตรงเซ่งหลี กรุ๊ป จำกัด

อิสริยะผล

เจริญ กิมเฮงฮวด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,54493,92352,81970,307
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,79616,84610,70215,338
ปทุมธานี 2,1184,4482,3762,589
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,70759,39835,66547,244
TSIC : 10742

10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น

19231918

เครดิตทางการค้า บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 52,54493,92352,81970,307
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12,79616,84610,70215,338
ปทุมธานี 2,1184,4482,3762,589
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

32,70759,39835,66547,244
TSIC : 10742

10742 : การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ วุ้นเส้น

19231918

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม FOODLE NOODLE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น FOODLE NOODLE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

98/38 หมู่ที่ 2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด

98/38 หมู่ที่ 2 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้