แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PENPARK BEVERAGE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135557005845
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 มี.ค. 2557 (8 ปี 2 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 5,692,353 บาท (569.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แมสเบอร์ลี่ จำกัด

ออเจนเนส กรุ๊ป จำกัด

สีสรรโซน จำกัด

ต้องสู้ โปรดักส์

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 184,80889,245104,525148,175
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 33,97816,32518,31027,397
ปทุมธานี 8,8424,2555,0946,094
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

113,49756,90865,80594,563
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

74373454

เครดิตทางการค้า บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 184,80889,245104,525148,175
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 33,97816,32518,31027,397
ปทุมธานี 8,8424,2555,0946,094
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

113,49756,90865,80594,563
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

74373454

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PENPARK BEVERAGE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PENPARK BEVERAGE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

112/123 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

112/123 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้