แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ATE-ASIA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135560015252
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ก.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 1,059,369 บาท (52.97% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ จำหน่ายเลนส์รับแสง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดี ไอเดีย จำกัด

อันล็อค พอสสิบิลิตี้ จำกัด

พรีเมี่ยม โปรดักส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ซันทวย เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท

อันดับธุรกิจ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 522,096534,035495,239417,547
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,126186,617170,092141,306
ปทุมธานี 23,67724,14321,98117,756
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

307,150308,051288,869239,378
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1284,4063,8842,934

เครดิตทางการค้า บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 522,096534,035495,239417,547
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 182,126186,617170,092141,306
ปทุมธานี 23,67724,14321,98117,756
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

307,150308,051288,869239,378
TSIC : 46900

46900 : การขายส่งสินค้าทั่วไป

4,1284,4063,8842,934

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ATE-ASIA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ATE-ASIA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

23/286 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เอทีอี-เอเซีย จำกัด

23/286 หมู่ที่ 3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้