แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สีสรรโซน จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SEASON ZONE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135561001247
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ม.ค. 2561 (4 ปี 0 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 5,554,694 บาท (111.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายน้ำหวาน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด

คลองโพธิ์เจริญพานิช

ต้องสู้ โปรดักส์

เอนเดียร์ริ่ง

อันดับธุรกิจ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 178,128102,700119,359226,808
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,76417,95420,05537,242
ปทุมธานี 8,4054,8945,7669,520
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

109,42864,30773,872139,521
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

75414085

เครดิตทางการค้า บริษัท สีสรรโซน จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 178,128102,700119,359226,808
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 32,76417,95420,05537,242
ปทุมธานี 8,4054,8945,7669,520
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

109,42864,30773,872139,521
TSIC : 11049

11049 : การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

75414085

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SEASON ZONE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SEASON ZONE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

150/6 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท สีสรรโซน จำกัด

150/6 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้