แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DELIGHT DENTAL CORPORATION CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135562020229
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ส.ค. 2562 (2 ปี 8 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0819062034
อีเมล Delightdentalgroup@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 2,306,551 บาท (115.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อารึม เอเชีย จำกัด

โปรเกรสไทยเทรดดิ้ง จำกัด

คอนเน็กซ์ โกลบอล จำกัด

เพ็ทฟอร์ไลท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,506226,254253,902363,265
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,48085,11393,769123,519
ปทุมธานี 16,99511,33012,01215,503
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,228131,392148,017211,880
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8771,3181,3971,784

เครดิตทางการค้า บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 354,506226,254253,902363,265
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 135,48085,11393,769123,519
ปทุมธานี 16,99511,33012,01215,503
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

215,228131,392148,017211,880
TSIC : 46441

46441 : การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

1,8771,3181,3971,784

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DELIGHT DENTAL CORPORATION CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DELIGHT DENTAL CORPORATION CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

123/151 หมู่ที่ 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท ดีไลท์ เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

123/151 หมู่ที่ 6 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้