แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CASELNW CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0135563011312
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 พ.ค. 2563 (3 ปี 0 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,465,395 บาท (146.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายปลีกทางอินเตอร์เนท
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอฟ.เอฟ.เค. กรุ๊ป จำกัด

เอ็มจีบีบี จำกัด

ใบเฟิร์น บาย ประภา

เฮลท์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

เครดิตทางการค้า บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47912

47912 : การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CASELNW CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CASELNW CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

80/199 หมู่บ้าน เอสวิลล์ หมู่ที่ 6 ถนนพระองค์เจ้าสายคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เคสแอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

80/199 หมู่บ้าน เอสวิลล์ หมู่ที่ 6 ถนนพระองค์เจ้าสายคลองสี่ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้