แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DR. SAROJ' S HERBAL PRODUCTS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0145539000489
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.อย.669
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 เม.ย. 2539 (28 ปี 2 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 55,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-24,946,388 บาท (-45.36% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 20232

20232 : การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DR. SAROJ' S HERBAL PRODUCTS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DR. SAROJ' S HERBAL PRODUCTS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

39 หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร. สาโรช จำกัด

39 หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้