แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

ชื่อนิติบุคคล RAWD RUNG RUENG INTER RICE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0183556000643
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 พ.ย. 2556 (9 ปี 6 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,541,942 บาท (254.19% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจการจำหน่ายเมล็ดข้าวพันธุ์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ชลธนสวัสดิ์

เค.ซี. โกลเด้นไร้ซ์ จำกัด

ข้าวดี บางเลน

คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
ชัยนาท
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
ชัยนาท
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม RAWD RUNG RUENG INTER RICE LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น RAWD RUNG RUENG INTER RICE LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

21 หมู่ที่ 5 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอดรุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์

21 หมู่ที่ 5 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้