แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LAEMCHABANG LOGISTICS CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0195551000159
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 ก.พ. 2551 (15 ปี 3 เดือน 4 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 34,000,000
มูลค่าบริษัท 83,244,219 บาท (244.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การขนส่งและขนถ่ายสินค้า ทั้งทางบก,น้ำ,อากาส
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ศิลามาศ ทรานสปอร์ต จำกัด

โนเอทั่ม โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

พงษ์พิบูล เจริญทรัพย์ จำกัด

ฮะหลีอะกริเทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

เครดิตทางการค้า บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
สระบุรี
หมวดธุรกิจ : H

H : การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

TSIC : 49323

49323 : การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LAEMCHABANG LOGISTICS CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LAEMCHABANG LOGISTICS CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

24/2 หมู่ที่ 2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ที่อยู่ บริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด

24/2 หมู่ที่ 2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้