แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล JANPNEN MARINE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0203543001980
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) ชบ.4973
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ก.ย. 2543 (21 ปี 8 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 500,000
มูลค่าบริษัท 392,213 บาท (78.44% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสินค้า อุปโภค-บริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บี เอนด์เลส จำกัด

โปรทานิก้า จำกัด

อินเดียน คะบับ แอนด์ เคอร์รี่ส์ จำกัด

ริช แอนด์ แอ๊ดวานซ์ ฟู๊ดเซ็นเตอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 390,946463,908230,075541,211
ภาคตะวันออก 146,095163,16786,244184,109
ชลบุรี 20,41530,71712,55736,312
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

36,22948,34522,30056,895
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7942,2311,0702,463

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 390,946463,908230,075541,211
ภาคตะวันออก 146,095163,16786,244184,109
ชลบุรี 20,41530,71712,55736,312
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

36,22948,34522,30056,895
TSIC : 46319

46319 : การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1,7942,2311,0702,463

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม JANPNEN MARINE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น JANPNEN MARINE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

68/11 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญ มารีน ซัพพลาย

68/11 หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้