แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LIM SING HUAT SUPPLY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205530001937
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ชบ.764
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ธ.ค. 2530 (34 ปี 5 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 2,000,000
มูลค่าบริษัท 12,072,331 บาท (603.62% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
วัตถุประสงค์ รายได้จากการผลิตภาชนะที่ทำจากไม้อื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ควอลิตี้ ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด

บาร์คคีเท็ค จำกัด

มังกี้ บูสเตอร์ จำกัด

โต๊ะนักเรียนแพร่

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 272,669474,546362,436153,226
ภาคตะวันออก 45,42459,43049,47228,132
ชลบุรี 14,16831,40922,1028,631
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,07649,38336,49615,464
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

317412334162

เครดิตทางการค้า บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 272,669474,546362,436153,226
ภาคตะวันออก 45,42459,43049,47228,132
ชลบุรี 14,16831,40922,1028,631
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

26,07649,38336,49615,464
TSIC : 31001

31001 : การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

317412334162

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LIM SING HUAT SUPPLY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LIM SING HUAT SUPPLY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

188/6 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท ลิ้มซิ้งฮวดซัพพลาย จำกัด

188/6 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้