แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GRAND NAGA CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205546005287
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 12554600529
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 3 เม.ย. 2546
วันที่เลิก วันที่ 30 มี.ค. 2563
สถานภาพกิจการ เลิก
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-24,497,090 บาท (-48.99% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70101 : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รายได้จากการจำหน่ายบ้านและที่ดิน

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 70101

70101 : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ

เครดิตทางการค้า บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคกลาง
พิษณุโลก
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 70101

70101 : สำนักงานผู้แทนนิติบุคคลระหว่างประเทศ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GRAND NAGA CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GRAND NAGA CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

99 หมู่ที่ 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ นาคา จำกัด

99 หมู่ที่ 10 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้