แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BURAPA PROSPER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205552008284
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 พ.ค. 2552 (12 ปี 8 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 171,135,177 บาท (171.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ผลิตแป้งธัญพืช
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยามสตาร์ช (1966) จำกัด

เจริญวรกิจ

ไทยอาซาฮี จำกัด

แป้งมันสมเด็จ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,03111,9318,70413,035
ภาคตะวันออก 3,3603,8212,7874,005
ชลบุรี 567672506809
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2951,4401,0241,679
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7336

เครดิตทางการค้า บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 9,03111,9318,70413,035
ภาคตะวันออก 3,3603,8212,7874,005
ชลบุรี 567672506809
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2951,4401,0241,679
TSIC : 10615

10615 : การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

7336

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BURAPA PROSPER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BURAPA PROSPER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

236,238 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด

236,238 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้