แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

ชื่อนิติบุคคล A BAG COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205552009574
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 มิ.ย. 2552 (13 ปี 3 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 15,362,022 บาท (307.24% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกระเป๋าเดินทาง กระเป๋ากีฬา และกระเป๋าทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดรากอน แฮนด์แบ๊ก (ประเทศไทย) จำกัด

แฟนตาซีแบ็กส์ จำกัด

ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จำกัด

วี.พี.ไทยอินเตอร์เทรด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 15121

15121 : การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม A BAG COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น A BAG COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

57/6 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เอ แบ๊ก จำกัด

57/6 หมู่ที่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้