แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TARGET AGRICULTURE CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205552017542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ต.ค. 2552 (12 ปี 7 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 29,185,102 บาท (729.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด

มินนิสทรี ออฟ ซีฟู้ด จำกัด

เดอะ โกลบอล เคมีคัลส์ จำกัด

ทรัพย์อนันต์ 2014

อันดับธุรกิจ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 35,01080,56127,76983,803
ภาคตะวันออก 16,21326,6179,22425,051
ชลบุรี 1,9204,3041,4954,863
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,0878,2302,8498,835
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

19420452215

เครดิตทางการค้า บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 35,01080,56127,76983,803
ภาคตะวันออก 16,21326,6179,22425,051
ชลบุรี 1,9204,3041,4954,863
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

4,0878,2302,8498,835
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

19420452215

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TARGET AGRICULTURE CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TARGET AGRICULTURE CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

99/595 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท ทาร์เก็ท แอกริคัลเจอร์ จำกัด

99/595 หมู่ที่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้