แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล STAR SHIPPING CARGO LIKES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205556032112
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. 2556 (9 ปี 8 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 843,285 บาท (84.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกผักและผลไม้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ร่มภักดี กรุ๊ป จำกัด

เจ แอนด์ แอล สยามเทรดดิ้ง

วิสาหกิจชุมชนเกาะทวด

ฮอง กี อาโกร โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

เครดิตทางการค้า บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47213

47213 : ร้านขายปลีกผักและผลไม้

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม STAR SHIPPING CARGO LIKES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น STAR SHIPPING CARGO LIKES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

128/116 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท สตาร์ชิปปิ้งคาร์โก้ไลค์ จำกัด

128/116 หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้