แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SAVE THE PLANET ASIA HOLDING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205560036267
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 03/11/2560 (3 ปี 8 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 26,684,416 บาท (53.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 74902 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ บริการงานวิจัยและพัฒนาฟาร์มสำหรับนักลงทุนและผู้ริเริ่มด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อม

อันดับธุรกิจ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 324,983481,338426,50240,544
ภาคตะวันออก 26,61739,47036,1291,244
ชลบุรี 17,79132,05630,9282,478
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

30,80449,58043,2134,593
TSIC : 74902

74902 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

118174986

เครดิตทางการค้า บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 324,983481,338426,50240,544
ภาคตะวันออก 26,61739,47036,1291,244
ชลบุรี 17,79132,05630,9282,478
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

30,80449,58043,2134,593
TSIC : 74902

74902 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

118174986

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SAVE THE PLANET ASIA HOLDING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SAVE THE PLANET ASIA HOLDING COMPANY LIMITED

ดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงิน “TBS CCC Index”

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

211/12 หมู่ที่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เซฟ เดอะ แพลนเนท เอเชีย โฮลดิ้ง จำกัด

211/12 หมู่ที่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้