แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซนโกรท จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซนโกรท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ZANEGROWTH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205562007329
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2562 (5 ปี 3 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซนโกรท จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2,268,682 บาท (45.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

อันดับธุรกิจ บริษัท เซนโกรท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62022

62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

เครดิตทางการค้า บริษัท เซนโกรท จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซนโกรท จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : J

J : ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

TSIC : 62022

62022 : กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ZANEGROWTH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ZANEGROWTH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซนโกรท จำกัด

15/133 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท เซนโกรท จำกัด

15/133 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้