แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท วอสมินบี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท วอสมินบี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล WASMINBEE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205562010877
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 มี.ค. 2562 (3 ปี 3 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0865554483
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

tmudtam@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท วอสมินบี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 4,894,469 บาท (97.89% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน
วัตถุประสงค์ การให้คำปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฎิบัติการ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

4347112 คอนโดมิเนียม จำกัด

แพซดีโบ้ จำกัด

แคลลาเวย์ 1 จำกัด

คุ้มล้อม การบัญชี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท วอสมินบี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 102,10778,53896,28459,448
ภาคตะวันออก 9,4187,4248,2443,395
ชลบุรี 8,6118,1569,7985,610
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,16411,75613,9258,472
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

16026924692

เครดิตทางการค้า บริษัท วอสมินบี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท วอสมินบี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 102,10778,53896,28459,448
ภาคตะวันออก 9,4187,4248,2443,395
ชลบุรี 8,6118,1569,7985,610
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

13,16411,75613,9258,472
TSIC : 70202

70202 : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน

16026924692

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WASMINBEE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WASMINBEE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท วอสมินบี จำกัด

56/20 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท วอสมินบี จำกัด

56/20 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้