แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

ชื่อนิติบุคคล INDUSTRIALS BURAPA GAS LTD., PART.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0213524000248
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) รย.168
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2524 (41 ปี 9 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

11,090,162 บาท (1109.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46613 : การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บุญญาฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด

ไทยเจริญพานทอง

พีพี ไบโอแมส

อาร์ เอ ปิโตรเลียม จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46613

46613 : การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46613

46613 : การขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INDUSTRIALS BURAPA GAS LTD., PART.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INDUSTRIALS BURAPA GAS LTD., PART.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

002/11 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ส

002/11 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้