แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

ชื่อนิติบุคคล สามย่านกลการ 1989
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0213531000223
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) รย.346
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 2531 (35 ปี 2 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 19,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

22,569,247 บาท (118.79% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46634 : การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอุปกรณ์ประปาและเครื่องสูบน้ำ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ซี.เอ็ม.พี.ซัพพลาย

เออร์มีน่า จำกัด

เอ็มเจ สตีล โปรดักส์ จำกัด

เอ็น.แอล สยามฟิตติ้ง (2003) จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46634

46634 : การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ระยอง
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46634

46634 : การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม สามย่านกลการ 1989

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น สามย่านกลการ 1989

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

10 ถนนสุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามย่านกลการ 1989

10 ถนนสุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้