แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PIYARAYONGGROUP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0215555005839
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ย. 2555 (9 ปี 9 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

038-029606

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 100,000,000
มูลค่าบริษัท 89,225,188 บาท (89.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 64991 : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน
วัตถุประสงค์ ให้สินเชื่อและกิจการแฟคตอริ่ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด

อาร์อาร์ ออโต้ ลีส จำกัด

นิว พาราไดม์ จำกัด

ดับเบิ้ลยู.แอล.กรุ๊ป

อันดับธุรกิจ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,480552,559272,17915,560
ภาคตะวันออก 2,71412,0225,2171,339
ระยอง 4,0439,2735,241550
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

18,02355,93227,1281,973
TSIC : 64991

64991 : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน

30913421

เครดิตทางการค้า บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,480552,559272,17915,560
ภาคตะวันออก 2,71412,0225,2171,339
ระยอง 4,0439,2735,241550
หมวดธุรกิจ : K

K : กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

18,02355,93227,1281,973
TSIC : 64991

64991 : กิจกรรมการให้เงินทุนนอกเหนือจากการให้กู้ยืมเงิน

30913421

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PIYARAYONGGROUP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PIYARAYONGGROUP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

99/8 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ที่อยู่ บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด

99/8 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้