แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล 2 CONSUMER MARKETING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0225557000681
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ส.ค. 2557 (7 ปี 10 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 11,399,597 บาท (1139.96% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภคและบริโภค
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

วรรณา จีระ จำกัด

คาโอลิน เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

มัลติพลาย บาย เอท จำกัด

ทอง นครราชสีมา จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,50521,28118,87893,456
ภาคตะวันออก 12,0266,0825,97128,536
จันทบุรี 1115448295
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,2342,3401,9959,877
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

2058783408

เครดิตทางการค้า บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 26,50521,28118,87893,456
ภาคตะวันออก 12,0266,0825,97128,536
จันทบุรี 1115448295
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,2342,3401,9959,877
TSIC : 47190

47190 : การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป

2058783408

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม 2 CONSUMER MARKETING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น 2 CONSUMER MARKETING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

35/1 หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ที่อยู่ บริษัท ทู คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

35/1 หมู่ที่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้