แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

ชื่อนิติบุคคล BOONRAKSA KARNYOTHA LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0253551000938
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ธ.ค. 2551 (14 ปี 2 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 4,610,244 บาท (115.26% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับเหมา
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

พี.วี.เอส.- 95 วิศวกรรมสากล จำกัด

ซีที ซูเปอร์ จอยท์ จำกัด

มณีสุดา

วัฒนารุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
สระแก้ว
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
สระแก้ว
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BOONRAKSA KARNYOTHA LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BOONRAKSA KARNYOTHA LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

7 หมู่ที่ 9 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

7 หมู่ที่ 9 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้