แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

ชื่อนิติบุคคล SHELLEY EXPORT (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0303559002424
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 พ.ค. 2559 (6 ปี 0 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
อีเมล aaa.standard.th@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 473,812 บาท (47.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ นำเข้า ส่งออก งานฝีมือ สินค้าโอทอป ทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ชอง เปียโน

เอ-แซด คอนซัลแท็นท์แอนด์คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลิฟมิวสิค จำกัด

โอทอป จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 331,859220,821399,313527,002
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128,64182,960139,043178,909
นครราชสีมา 5,8824,3477,2889,294
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

28,76623,05236,28446,764
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

196102280360

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 331,859220,821399,313527,002
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128,64182,960139,043178,909
นครราชสีมา 5,8824,3477,2889,294
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

28,76623,05236,28446,764
TSIC : 46439

46439 : การขายส่งสินค้าวัฒนธรรมและนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

196102280360

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SHELLEY EXPORT (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SHELLEY EXPORT (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

44 หมู่ที่ 4 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชลลี เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)

44 หมู่ที่ 4 ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้