แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DAIRY HOME SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305547001322
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0307354701329
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 ก.ค. 2547 (19 ปี 10 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

47,272,736 บาท (590.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10501 : การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)

อันดับธุรกิจ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10501

10501 : การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)

เครดิตทางการค้า บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10501

10501 : การผลิตน้ำนมสด (ยกเว้นน้ำนมดิบ)

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DAIRY HOME SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DAIRY HOME SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

100/1 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

100/1 หมู่ที่ 11 ถนนมิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้