แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TP GROUP TRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305557004804
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 18 พ.ย. 2557 (7 ปี 7 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 2,876,497 บาท (287.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายมันสำปะหลัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ภาญา แลนด์สเคป จำกัด

โรงสีข้าวชัยเสรี จำกัด

ดวงอุปถัมภ์ จำกัด

มัคโกลด์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,509104,62877,849338,078
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,53535,40928,135115,022
นครราชสีมา 3581,6411,1775,565
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,7138,4295,84628,293
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1242842281,102

เครดิตทางการค้า บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,509104,62877,849338,078
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,53535,40928,135115,022
นครราชสีมา 3581,6411,1775,565
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

1,7138,4295,84628,293
TSIC : 46209

46209 : การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

1242842281,102

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TP GROUP TRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TP GROUP TRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

70 หมู่ที่ 4 ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท ทีพีกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด

70 หมู่ที่ 4 ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้