แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INSEE FARM LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305562004523
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2562 (4 ปี 3 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,326,591 บาท (663.3% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การเพาะเห็ด
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ปิยะพรอินเตอร์เอโกรโลยี จำกัด

เกษตรภิวัฒน์ จำกัด

เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

เอ็น แอนด์ เจ มัชรูม

อันดับธุรกิจ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

เครดิตทางการค้า บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INSEE FARM LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INSEE FARM LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

66 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

66 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้