แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล INSEE FARM LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305562004523
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2562 (2 ปี 11 เดือน 5 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0641421419
อีเมล parisu@parisu-int.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000
มูลค่าบริษัท 1,030,619 บาท (515.31% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 01136 : การเพาะเห็ด
วัตถุประสงค์ การเพาะเห็ด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเวอร์ ไทย แอกริโปรดักส์ จำกัด

ปิยะพรอินเตอร์เอโกรโลยี จำกัด

เฟรช แอนด์ เฟรนด์ลีฟาร์ม จำกัด

ดีดี ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 111,843140,274161,531369,012
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9778329452,568
นครราชสีมา 1,8452,4623,0096,117
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

9,15712,75315,37531,202
TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

86419

เครดิตทางการค้า บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 111,843140,274161,531369,012
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9778329452,568
นครราชสีมา 1,8452,4623,0096,117
หมวดธุรกิจ : A

A : เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง

9,15712,75315,37531,202
TSIC : 01136

01136 : การเพาะเห็ด

86419

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม INSEE FARM LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น INSEE FARM LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

66 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ที่อยู่ บริษัท อินทรีฟาร์ม จำกัด

66 หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้