แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

ชื่อนิติบุคคล บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0313528000055
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บร.203
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ม.ค. 2528 (37 ปี 8 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 38,537,668 บาท (3853.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ยานยนต์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

รุ่งเรืองยางยนต์ จำกัด

ไชน่า ทรัค กรุงเทพ จำกัด

เจเอส วัน ออโต้ เวิร์ค จำกัด

เค แอนด์ เอ็น บิสซิเนส ไทร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 45302

45302 : การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

365 หมู่ที่ 3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง

365 หมู่ที่ 3 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้