แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ชื่อนิติบุคคล THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0313551001071
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 พ.ย. 2551 (15 ปี 4 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

12,666,700 บาท (253.33% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ค้าที่ดิน ค้าบ้านจัดสรร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไพร์ม พร็อพเพอตี้ เมเนจเม้น จำกัด

ทองชัย วิลล่า จำกัด

บ้านสุขใจ สุขสบาย จำกัด

โฮมฟอร์ไลฟ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68101

68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68101

68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

339 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

339 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้