แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ชื่อนิติบุคคล THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0313551001071
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 พ.ย. 2551 (14 ปี 4 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 12,443,304 บาท (248.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ค้าที่ดิน ค้าบ้านจัดสรร
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ภัทรา วิลล่า จำกัด

เสนา เอชเอชพี 8 จำกัด

พานหิน เรียลเอสเตท จำกัด

บ้านมีบุญ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68101

68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : L

L : กิจกรรมเกี่ยวกกับอสังหาริมทรัพย์

TSIC : 68101

68101 : การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THONGTADA PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

339 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธาดา พรอพเพอร์ตี้

339 หมู่ที่ 7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้