แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

ชื่อนิติบุคคล SOMBAT PHANICH 2018 LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0313561000646
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 มี.ค. 2561 (5 ปี 2 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 700,000
มูลค่าบริษัท 1,925,638 บาท (275.09% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ส.สามฉัตร เทรดดิ้ง จำกัด

ชลธนสวัสดิ์

คิงส์ 888 คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SOMBAT PHANICH 2018 LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SOMBAT PHANICH 2018 LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

214 หมู่ที่ 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบัติ พาณิชย์ 2018

214 หมู่ที่ 9 ต.เมืองยาง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้