แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TENGNUENGHOMEDESIGNCENTER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0315559000776
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 ก.ค. 2559 (5 ปี 11 เดือน 20 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 1,814,111 บาท (36.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
วัตถุประสงค์ ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ดีสวัสดิ์ ดีไซน์ จำกัด

กานต์ เฟอร์นิเจอร์

แม่สวย

บุญสินเฟอร์นิเจอร์

อันดับธุรกิจ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,906166,367111,10023,352
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,46053,27935,9126,457
บุรีรัมย์ 12283946650
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,02115,2589,6271,197
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

10640125939

เครดิตทางการค้า บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 37,906166,367111,10023,352
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,46053,27935,9126,457
บุรีรัมย์ 12283946650
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

3,02115,2589,6271,197
TSIC : 47591

47591 : ร้านขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ชนิดใช้ในครัวเรือน

10640125939

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TENGNUENGHOMEDESIGNCENTER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TENGNUENGHOMEDESIGNCENTER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

90 หมู่ที่ 6 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ที่อยู่ บริษัท เต็งหนึ่งโฮมดีไซน์เซ็นเตอร์ จำกัด

90 หมู่ที่ 6 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้