แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

ชื่อนิติบุคคล SUPHAKARN RETAIL LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0353564000370
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 23 ก.พ. 2564 (1 ปี 5 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

0882994195
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

ichicly@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,005,000 บาท (100.5% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
วัตถุประสงค์ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เป่าลี่เทียน จำกัด

เอ็กซ์โปเฟรท (ประเทศไทย) จำกัด

ทีพีทีเอส.ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด

แชมป์สยามวอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46322

46322 : การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUPHAKARN RETAIL LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUPHAKARN RETAIL LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

95 หมู่ที่ 1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาการ ค้าปลีก

95 หมู่ที่ 1 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้