แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AROMDEE FARM COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0365556000376
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 11 ต.ค. 2556 (8 ปี 8 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 9,397,814 บาท (93.98% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

มาร์เก็ตเฮอร์บัลไลซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ออโรร่า อินโนเวชั่น จำกัด

ไอเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด

ล้านคุณนายแต๋วเขาค้อ

อันดับธุรกิจ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,17765,57437,15128,450
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,9499,3436,0915,824
ชัยภูมิ 21835118268
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,0096,8093,4221,616
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

38442512

เครดิตทางการค้า บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 48,17765,57437,15128,450
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,9499,3436,0915,824
ชัยภูมิ 21835118268
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,0096,8093,4221,616
TSIC : 10619

10619 : การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

38442512

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AROMDEE FARM COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AROMDEE FARM COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

137 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ที่อยู่ บริษัท อารมณ์ดี ฟาร์ม จำกัด

137 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้