แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

ชื่อนิติบุคคล CHONTHANASAWAT LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0383560000952
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 พ.ย. 2560 (4 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
อีเมล kookkig24@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,942,752 บาท (194.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว
วัตถุประสงค์ ขายข้าวสารทั้งปลีกและส่ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สิริฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

พีอาร์ริช จำกัด

คำฉันท์ไรซ์ จำกัด

จีระศักดิ์ค้าข้าว จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 141,628154,642177,284385,652
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,30555,16766,781130,504
บึงกาฬ 161148220377
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

11,79914,83217,57832,766
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

1107193187

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 141,628154,642177,284385,652
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63,30555,16766,781130,504
บึงกาฬ 161148220377
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

11,79914,83217,57832,766
TSIC : 47214

47214 : ร้านขายปลีกข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว

1107193187

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CHONTHANASAWAT LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CHONTHANASAWAT LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

79 หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลธนสวัสดิ์

79 หมู่ที่ 2 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้